142949
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
313
382
2028
140478
2301
9042
142949

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-10 23:29

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอรบรมโครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก

Post by Buriram
on 09 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 6

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายณัฐดนัย นามมาลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสาวชนานันท์ ช่างกระโทก นักวิชาการแรงงาน จัดอรบรมโครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการ 129 คน โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย เป็นวิทยากรบรรยายตามหลักสูตร. ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ สวมใส่แมท-ตรวจวัดอุณหภูมิไข้-เจลล้างมือ-และระยะห่าง

 

 

 

 

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

Post by Buriram
on 08 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 9

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางทัดดาว วงทัตษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มภารกิจด้านสังคม) ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท) ผู้แทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ด้านยาเสพติด) ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ในฐานะกรรมการและเลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ รวม 8 คน ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองและมีมติร่วมกันให้การอนุมัติรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินโดยคณะตรวจประเมิน มยส. จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่สมัคร ปี 2563 จำนวน 7 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจประเมินและขอต่ออายุการรับรองฯ จำนวน 7 แห่ง

 

 

ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Post by Buriram
on 29 มิถุนายน 2563
ฮิต: 24

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวรสนีย์ คงไทย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายวีระ ศรีแย้ม นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับลูกจ้างของบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่รับจ้างจัดส่งลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ (อ.นางรอง อ.ปะคำ อ.หนองกี่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย อ.บ้านกรวด อ.พลับพลาชัย อ.ประโคนชัย ) จำนวน 155 คน โดยทำการตรวจสารเสพติด ณ อาคารคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่บูรณาการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจปัสสาวะร่วมด้วยคือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองนางรอง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง

ประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

Post by Buriram
on 03 กรกฎาคม 2563
ฮิต: 28

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข่งชมรมแรงงานนอกระบบ

Post by Buriram
on 29 มิถุนายน 2563
ฮิต: 21

วันนี้ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนายณัฐดนัย นามมาลา นักวิชาการแรงงาน ชพ. และนางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร นักวิชาการแรงงาน ชก. ดำเนินการจัดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ" ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรไม้ผล "สวนมณีวรรณ" บ้านขลุงไผ่ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ มีกลุ่มแรงงานนอกระบบประเภทสวนผลไม้ผสมผสานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ -ตรวจวัดไข้ -เจลล้างมือ -สวมแมท และระยะห่าง