171123
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
183
414
169193
7889
9730
171123

Your IP: 192.168.2.69
2020-09-29 02:15

หน้าหลัก

สสค.บุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563

Post on 22 กรกฎาคม 2563
by Buriram
ฮิต: 111

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานประธานในที่ประชุม และนางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีคณะทำงานตรวจประเมินฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 แห่ง จากการตรวจประเมินเอกสารของสถานศึกษาพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 จำนวน 30 แห่ง คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90 จำนวน 3 แห่ง สถานศึกษาที่ไม่ส่งเอกสารจำนวน 2 แห่ง และสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 แห่ง จากการประชุมในครั้งนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้สถานศึกษาที่มีผลคะแนนร้อยละ 90 จำนวน 30 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น และไม่ต้องลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ ส่วนสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 90 ให้เข้าตรวจประเมินในวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563